Agencja Rozwoju Miasta S.A.

mapa strony

Aktualności

Przejdź do najnowszych informacji

czytaj więcej

Inwestycje i projekty

Zobacz nasze inwestycje

czytaj więcej

Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy

czytaj więcej

O nas

AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A. W KRAKOWIE

Rejestr handlowy

Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VI Gospodarczym Rejestrowym pod numerem H/B 6901. Obecnie spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 146404.

Statut spółki

Agencja Rozwoju Miasta SA działa na podstawie postanowień Statutu sporządzonego w dniu 18 grudnia 2017 roku oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1996 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139 011 700 zł (wpłacony w całości).

Organy spółki

Organami spółki są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie

 

Zarząd Spółki

Zgodnie z postanowieniami Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Agencję reprezentuje Zarząd Spółki, kierowany przez Prezesa.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Małgorzata Marcińska – Prezes Zarządu

Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza ARM S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Składa się co najwyżej z sześciu członków powoływanych na okres trzech lat.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Gołaś – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Bosak – członek Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski – członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela – członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady może wskazać wśród nich Przewodniczącego. Jeśli tego nie uczyni, Rada wybiera go ze swego grona.

 

Walne Zgromadzenie

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, działający na podstawie stosownego pełnomocnictwa, udzielonego przez jedynego akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 100 (słownie: sto) % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVIII/370/95 z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta SA z późniejszymi zmianami

Statut ARM S.A.

 

Celem działania Spółki jest:

1) zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków

2) realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy

3) podjęcie realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) w Krakowie

4) podejmowanie aktywnych działań dla pozyskania inwestorów, których zaangażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy Miejskiej Kraków przyczyniać się będzie do lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia owych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

 

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie wykonywania napraw uszkodzeń hali powstałych podczas wydarzeń (PKD 43.99.ZZ),

2) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

3) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

4) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych w hali (PKD 56.21.Z),

5) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),

6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),

7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

8) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

9)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

10) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

11) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

13) reklama (PKD 73.1),

14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

16) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

18) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

19) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

20) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

21) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

22) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

23) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

24) działalność związaną ze sportem (PKD 93.1),

25) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),

26) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),

27) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

28) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

29) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 55.10.Z),

30) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, stanowiące działalność pomocniczą i uzupełniającą wobec Hali Widowiskowo Sportowej (PKD 56.10.A).

 

 

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

XVII MEMORIAŁ HUBERTA JERZEGO WAGNERA

1-3 sierpnia 2019 r.  Polska – Serbia – Brazylia – Finlandia XVII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozpocznie się w czwartek 1 sierpnia […]

czytaj więcej

OTWARTE TRENINGI W TAURON ARENIE KRAKÓW

Rozpocznij swoją przygodę z karate! Zapraszamy do TAURON Areny Kraków na bezpłatne treningi karate tradycyjnego pod okiem najlepszych instruktorów w […]

czytaj więcej