Agencja Rozwoju Miasta S.A.

mapa strony

Aktualności

Przejdź do najnowszych informacji

czytaj więcej

Inwestycje i projekty

Zobacz nasze inwestycje

czytaj więcej

Nasza oferta

Zapraszamy do współpracy

czytaj więcej

O nas

Profil Spółki:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem, przedmiotem działania Spółki jest obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz innych komunalnych osób prawnych, funkcjonujących na rynku finansowym.

 

Zakres podejmowanych działań obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie analiz finansowych oraz studiów dotyczących w szczególności polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych,
 • przygotowywanie ogólnych założeń oraz dokumentacji dla celów emisji papierów wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kredytowych,
 • prowadzenie negocjacji, lub udział w takich negocjacjach po stronie miasta Krakowa, innych jednostek samorządu, lub komunalnych osób prawnych,
 • reprezentowanie w granicach udzielonego upoważnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych osób prawnych przed organami administracji rządowej oraz instytucjami finansowymi w kraju i za granicą (PKD 67.13.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
 • doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów
 • i zarządzaniem, dotyczące potrzeb samorządu terytorialnego, w tym opracowywanie kompleksowych programów finansowania inwestycji oraz programów inwestycyjnych (PKD 74.14.A),
 • obsługa nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, lub komunalnych osób prawnych (PKD 70),
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.20.A),
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych
 • w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.20.B),
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie rozwoju przestrzennego w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.10.G),
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 73.10.D),
 • działalność oświatowa i szkoleniowa, to jest w szczególności: prowadzenie kursów i szkoleń obejmujących problematykę samorządu terytorialnego, rynku kapitałowego oraz finansów samorządowych (PKD 80.42.Z),
 • spółka może świadczyć odpłatne usługi zaliczone do przedmiotu jej działalności na rzecz innych, niż miasto Kraków gmin oraz komunalnych osób prawnych.

 

Status prawny podmiotu:

Uchwałą Rady Miasta Krakowa w dniu 27 grudnia 1995 roku powołano do życia Agencję Rozwoju Miasta, jako jednoosobową spółkę akcyjną Gminy Kraków.

Ideą przewodnią powołania Agencji była chęć stworzenia podmiotu, który wsparłby organy miasta oraz podmioty komercyjne w realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wsparcie to ma być realizowane poprzez:

 • pomoc w zarządzaniu finansowym inwestycjami,
 • pozyskiwanie źródeł finansowania,
 • zarządzanie długiem,
 • współpracę z innymi podmiotami publicznymi, biorącymi udział w realizacji inwestycji.

 

Rejestr handlowy

Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VI Gospodarczym Rejestrowym pod numerem H/B 6901. Obecnie spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 146404.

 

Statut spółki

Agencja Rozwoju Miasta SA działa na podstawie postanowień Statutu sporządzonego w dniu 2 sierpnia 1996 roku, wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1996 roku.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 138 631 700 zł (wpłacony w całości).

 

Reprezentacja podmiotu:

Zgodnie z postanowieniami Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Agencję reprezentuje Zarząd Spółki, kierowany przez Prezesa.

 

W skład obecnego Zarządu wchodzą:

Małgorzata Marcińska – Prezes Zarządu

Jacek Gryzło – Wiceprezes Zarządu

 

 

Zgodnie z § 22 Statutu:

1. Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym oraz umów upoważnieni są:
a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do dokonywania czynności szczególnego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakres, terminy i warunki pełnomocnictw.
4. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Spółki-składać będzie Prezes Zarządu jednoosobowo.

 

Rada Nadzorcza ARM SA :

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a ponadto wykonuje funkcje opiniujące i doradcze. Składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres trzech lat.

 

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Katarzyna Zapał – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Czekaj – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Bosak – członek Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski – członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela – członek Rady Nadzorczej

 

 

Prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej zachowują pracownicy Spółki, natomiast pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybierając członków Rady może wskazać wśród nich Przewodniczącego. Jeśli tego nie uczyni, Rada wybiera go ze swego grona.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXVIII/370/95 z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta SA z późniejszymi zmianami

Statut Agencji Rozwoju Miasta S.A.

Celem działania Spółki jest:

1)zapewnienie organom samorządowym Krakowa specjalistycznych usług organizacyjnych, finansowych  oraz doradczych związanych z gospodarczym i społecznym rozwojem Gminy Miejskiej Kraków

2) realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowanie innych działań ważnych dla rozwoju Gminy,

3) podjęcie realizacji zadania własnego Gminy polegającego na przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji, budowie i zarządzaniu „Halą Widowiskowo – Sportową ( Czyżyny) w Krakowie,

4) podejmowanie aktywnych działań  dla pozyskiwania inwestorów, których angażowanie w działalność inwestycyjną na terenie Gminy przyczyniać się będzie do lepszego zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenia nowych miejsc pracy i angażowania funduszy strukturalnych.

2. Celem działania Spółki nie jest podział wypracowanego zysku pomiędzy akcjonariuszy.

3. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrachunkowym przeznaczony będzie na realizację jej celów oznaczonych w §5 ust.1.

 

Przedmiot działalności  Spółki obejmuje: 

1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

2) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)

3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

4) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

6) badania naukowe i prace  rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

7) reklama (PKD 73.1)

8) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20. Z)

9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z)

10) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30. Z)

11) działalność związaną ze sportem (PKD 93.1)

12) działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)

13) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)

14) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

16) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 17) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

17) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

 

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

KONFERENCJA DLA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH

18 stycznia 2018 r. (czwartek) Godz. 8:00-15:30 Mała Hala TAURON Areny Kraków Konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci […]

czytaj więcej

STARS ON ICE

POZNALIŚMY KOLEJNE SZCZEGÓŁY WYJĄTKOWEGO SHOW NA LODZIE! 15 grudnia 2018 r., godz. 19:00 Amerykańskie show „Stars On Ice” to najsłynniejsza […]

czytaj więcej