Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Nasza oferta

1. Opracowanie studium wykonalności jest obecnie jednym z najważniejszych elementów przedinwestycyjnej fazy realizacji projektu. Studium jest także podstawowym dokumentem wymaganym przez fundusze i programy pomocowe, współfinansujące realizacje projektów inwestycyjnych.

 

2. Sporządzanie montażu finansowego jest zwykle elementem studium wykonalności, ale może też zostać sporządzony niezależnie, celem wskazania potencjalnych możliwości finansowania projektu inwestycyjnego. Wskazuje źródła finansowania przedsięwzięcia, wielkości udziałów poszczególnych źródeł w finansowaniu całego przedsięwzięcia. Źródłami finansowania przedsięwzięcia stanowią zwykle kapitały własne inwestora i innych inwestorów udziałowców, kredyty, pożyczki, środki pochodzące z emisji instrumentów dłużnych, dotacje z funduszy pomocowych i innych, dopłaty gminy itp. W takim przypadku jego zakres powinien obejmować:

 • przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych (form finansowania);
 • identyfikację i dokonanie wyboru potencjalnych instytucji finansowych uczestniczących w finansowaniu projektu inwestycyjnego;
 • określenie proporcji środków pochodzących z różnych źródeł, z których dany projekt będzie współfinansowany.

 

3. Przeprowadzanie procesu pozyskiwania środków UE, realizacja oraz ewaluacja projektu

 • analizę możliwości aplikowania o fundusze unijne oraz dobór optymalnego programu pomocowego,
 • dokonanie wstępnej oceny merytorycznej projektu, optymalizację szans uzyskania dofinansowania – doradztwo w zakresie dopasowania i modyfikacji inwestycji pod kątem obowiązujących kryteriów wyboru projektów;
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej;
 • monitoring procesu oceny wniosków, pomoc na etapie podpisania umowy dotacji;
 • monitorowanie i zarządzanie projektem, obejmujące ocenę zgodności podejmowanych zadań z wyznaczonymi celami projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji poszczególnych zadań, będące niezbędnym warunkiem właściwego przeprowadzenia projektu;
 • sprawozdawczość z realizacji projektu oraz przeprowadzanie rozliczenia projektu;
 • działania promocyjne i informacyjne dotyczące projektu;
 • ewaluacja projektu poprzez zebranie wiarygodnych danych empirycznych,

na podstawie których można uzyskać obiektywną, niezależną ocenę wdrażanego projektu jako całości oraz jego poszczególnych etapów i elementów.

 

4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora zastępczego/Inspektora nadzoru

 • przygotowanie materiałów przetargowych i pomoc w przeprowadzaniu przetargu,
 • przygotowanie budowy,
 • nadzorowanie wykonania i prowadzenie rozliczeń wykonywanych robót,
 • zarządzanie kontraktem i roszczeniami
 • obsługę okresu gwarancyjnego.

Integralną częścią działalności ARM S.A. w tej dziedzinie jest regularna kontrola jakości, dostaw materiałów, sprzętu i urządzeń, organizacja robót Wykonawcy, sprawdzanie zgodności postępu robót z harmonogramem oraz udział we wszystkich próbach i ostateczne przekazanie obiektu do użytku, jak również udział w kontrolach przewidzianych w okresie gwarancyjnym po przekazaniu obiektu.

 

5. Organizacja przeprowadzanie przetargów na realizację przedsięwzięć (dostaw, usług, robót budowlanych) w opraciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (PZP), (Dz. U. z 2007 r  nr 223  poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171 poz 1058) ― dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP; Kodeks cywilny, Międzynarodową Procedurę Przetargową opracowaną przez FIDIC, tj. przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) w tym :

 • opracowanie treści dokumentów i ich publikację w formie wymaganej przepisami;
 • pełną dokumentację przebiegu całego przetargu na znormalizowanych formularzach;
 • sprawdzenie wiarygodności i rzetelności oferentów;
 • obiektywne sposoby i kryteria oceny;
 • dotrzymanie ustawowych terminów poszczególnych etapów przetargu.

 

6. Doradztwo  z zakresu Partnerstwa publiczno –prywatnego

 • analiza kosztów i korzyści dla interesu publicznego
 • dobór odpowiedniego modelu PPP
 • badanie ryzyka pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym
 • zarządzanie cyklem życia inwestycji oraz monitoring i ocena projektu PPP

 

7. Szkolenia z zakresu:

 • przygotowania i realizacja inwestycji,
 • zarządzanie projektem,
 • pozyskiwania środków UE,
 • partnerstwa publiczno-prywatnego

 

8. Opracowanie programów naprawczych dla przedsiębiorstw zamierzających skorzystać z rządowego programu pomocy przedsiębiorcom.

 

Hala BIP Kraków

Ogłoszenia

2. WIELKA LEKCJA EKOLOGII

Ekologia? To proste! Przekonaj się sam! 7 października 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00-15:30 TAURON Arena Kraków WSTĘP WOLNY! Warsztaty, wykłady, […]

czytaj więcej

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WAWELSKIEGO SMOKA W PIŁCE SIATKOWEJ

6-8 września 2019 r. Mała Hala TAURON Areny Kraków Wstęp wolny Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki siatkowej na fantastyczne siatkarskie […]

czytaj więcej